Arbetsmiljö

Fysiska, psykosociala, organisatoriska och tekniska förhållanden

Vår främsta uppgift är att förebygga och minska hälsorisker i arbetsmiljön. Med vår kompetens kan vi undersöka och bedöma fysiska och psykosociala / organisatoriska hälsorisker och föreslå åtgärder.

Arbetsmiljön på en arbetsplats omfattar både fysiska, psykosociala, organisatoriska och tekniska förutsättning oavsett verksamhet. Det kan vara svårt att se sambanden mellan arbetsmiljöfaktorer och hur man kan skapa rätt förutsättningar till en hållbar hälsa hos chefer och medarbetare . Vi är en expertresurs för våra kundföretag och kan hitta vägar att arbeta förebyggande.

OSA-kartläggning

Ger en heltäckande bild av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

OSA-kartläggning är en tjänst som hjälper arbetsgivaren att kartlägga risk- och hållbarhetsfaktorer i verksamheten och ger underlag för strategisk utveckling av organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Kartläggningen genomförs via digitalt verktyg där länk skickas ut till alla deltagare. Kartläggningen tar reda på hur medarbetare och chefer upplever sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

Resultatet sammanställs och presenteras för ledning och deltagare och fungerar som underlag för utveckling av arbetsplatsen.

Utifrån underlaget skapas handlingsplaner med insatser för att skapa bättre organisatorisk och social arbetsmiljö.

När deltagarantalet understiger 10 rekommenderar vi att undersökningen genomförs i grupp med efterföljande diskussion och skapande av handlingsplaner.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!